Students

Current PhD Students

Ying Liu

Yifeng Yang

Min Long

Zhihao Niu

2012

2013

2014

2015

Microbial Flocculant

ANAMMOX

Membrane Biofilm Reactor

ANAMMOX

Xiaodong Zhang

Chengyang Wu

Xiang Cai

Si Pang

2015

2016

2018

2018

Rainwater Resource Utilization

Membrane Biofilm Reactor

Current Master Students

Jingyi Xu

Yajun Ran

Wei Zhang

Siwen Xu

2016

2016

2016

2017

ANAMMOX

Membrane Biofilm Reactor

Rainwater Resource Utilization

Membrane Biofilm Reactor

Jian Mao

Yuchun Qian Luman Zhou

Fan Bi

2017

2018 2018

2018

Rainwater Resource Utilization