Students

在读博士生

Ying Liu Min Long Zhihao Niu Xiaodong Zhang
12/9 14/9 15/9 15/9
Microbial Flocculant Membrane Biofilm Reactor Anammox Rainwater Utilization
       
Chengyang Wu Zuobin Wang Xiang Cai Si Pang
16/9 17/9 18/9 18/9
Membrane Biofilm Reactor Anammox Anammox Membrane Biofilm Reactor
       
   
Lin Yang Jingzhou Zhou    
19/9 19/9    
       

 

在读硕士生

Siwen Xu Jian Mao Yuchun Qian Luman Zhou
17/9 17/9 18/9 18/9
Membrane Biofilm Reactor Rainwater Utilization Anammox Membrane Biofilm Reactor
       
Fan Bi Anqi Wang Shuang Zhang Yunmu Zhang
18/9 19/9 19/9 19/9
Rainwater Utilization